Κανονισμός Λειτουργίας

Η διαχείριση της τράπεζας χρόνου γίνεται από το συντονιστικό  και τη γενική συνέλευση.

Το Συντονιστικό

Το συντονιστικό είναι  επταμελές  και συμμετέχουν σε αυτό 2 μέλη του ΔΣ του ΟΚΠΑ. Η ανανέωση των μελών του συντονιστικού γίνεται μια φορά τον χρόνο με ψηφοφορία στην γενική συνέλευση. Το κάθε μέλος του συντονιστικού , αναλαμβάνει συγκεκριμένη αρμοδιότητα και υποχρεούται να ανταποκρίνεται με συνέπεια.

Η λήψη απόφασης γίνεται με πλειοψηφία  των μελών του. Τα μέλη του συντονιστικού πιστώνονται με τις ανάλογες ώρες από το αποθεματικό ταμείο της ΤΧ. 

Το συντονιστικό συνέρχεται  την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα.Ορίζει τον  διαχειριστή και τον αναπληρωτή διαχειριστή της πλατφόρμας  και  έχει την ευθύνη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της τράπεζας χρόνου. Επίσης οργανώνει τις γενικές συνελεύσεις  της ΤΧ.Συντονίζει την Λειτουργία των  μέσων δικτύωσης (Facebook, ιστότοπος κλπ.) και διαχειρίζεται το ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τ.Χ.

Οι συνεδριάσεις του συντονιστικού γνωστοποιούνται στα μέλη , είναι ανοιχτές για τα  μέλη της τράπεζας, που έχουν την δυνατότητα να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο, αλλά χωρίς δικαίωμα  ψήφου και συμμετοχής σε αποφάσεις. Ο διαχειριστής έχει την εξουσιοδότηση να μπλοκάρει χρήστες που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της Τ.Χ και θέτει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του συντονιστικού.

Η Συνέλευση  της τράπεζας χρόνου

Συνέρχεται  κάθε τέσσερις μήνες, με θέματα που έχει επεξεργαστεί το συντονιστικό. Επίσης μπορεί να συνέλθει έκτακτα, είτε με κάλεσμα του συντονιστικού είτε μετά από γραπτό αίτημα   από το 1⁄5 των ενεργών μελών. Ενεργά μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην ΤΧ και έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον μία προσφορά και ζήτηση.

Η συνέλευση , γίνεται μετά από  ανακοίνωση στον ιστότοπο και με ηλεκτρονικό μήνυμα  ή sms στα μέλη . Για να είναι έγκυρη μία απόφαση της συνέλευσης, απαιτείται η στήριξή της απο το 50%+1 των παρευρισκομένων ενεργών μελών.

 Η Γενική συνέλευση αποφασίζει για την Αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας της τράπεζας χρόνου. Η γενική συνέλευση  αποφασίζει για την διαγραφή μέλους μετά από εισήγηση του Συντονιστικού.  Η διαγραφή γίνεται με πλειοψηφία 2⁄3 +1 των παρισταμένων τακτικών μελών. Με την ίδια διαδικασία γίνεται και η διαγραφή μέλους του Συντονιστικού.

Η Γενική συνέλευση αναλαμβάνει την λύση θεμάτων που δεν μπορει να λύσει  το Συντονιστικό. Μετά από εισήγηση του Συντονιστικού επιλαμβάνεται τυχόν  παραβατικών πράξεων μελών της τράπεζας χρόνου . Τα πρακτικά της συνέλευσης, κοινοποιούνται στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου και αναρτώνται στον ιστότοπο.