ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Κατανοώ ότι η T.X. είναι ένωση φυσικών προσώπων και όχι κάποια οργάνωση που υπάγεται σε ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Η T.X. δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη της ούτε για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Συμφωνώ ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει θα το θέσω στο φόρουμ μελών της T.X. και στη συνέλευση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η T.X. δεν ταυτοποιεί, δεν ελέγχει και δεν έχει καμία ευθύνη για τα μέλη της τα οποία πρέπει να είναι απαραίτητα άνω των 18 ετών. Είναι δική μου ευθύνη, όπως θα έκανα και σε κάθε άλλη περίπτωση να έρθω σε επαφή και να γνωρίσω το μέλος με το οποίο επιθυμώ να συναλλαγώ. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι σύννομες και να μην αντίκεινται στα ήθη, τις παραδόσεις και τις αντιλήψεις οποιουδήποτε εκ των συναλλασσόμενων μελών. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψη μου παραβίαση των αρχών λειτουργίας της T.X. ή εαν διαπιστώσω την διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της T.X. οφείλω το θέσω στο φόρουμ μελών της T.X. και στη συνέλευση.

ΑΧΡΗΜΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες. Δεν δικαιολογείται καμία εγχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του λήπτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου δεν αποδέχονται το χρήμα σε καμία μεταξύ τους συναλλαγή. Αν ζητηθούν χρήματα από κάποιο μέλος για τις υπηρεσίες που παρείχε, αυτό παραβιάζει αυτόματα τις αρχές λειτουργίας του Δικτύου και πρέπει να αναφερθεί άμεσα στους διαχειριστές. Οι μονάδες χρόνου θα χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή των υπηρεσιών. Η ορθή λειτουργία της T.X. απαιτεί την συνείδηση από όλα τα μέλη της έννοιας της αμοιβαίας ανταλλαγής. Για το λόγο αυτό: . Όλα τα μέλη κατά την εγγραφή τους στο δίκτυο ξεκινούν με τον ίδιο αριθμό μονάδων χρόνου (0 ώρες). . Η T.X. δύναται να επιβάλλει ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της γενικής συνέλευσης. . Η T.X. δύναται να επιτρέψει χρεωστικό υπόλοιπο και το όριο αυτού καθορίζεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση της γενικής συνέλευσης. . H T.X. δύναται να αφαιρεί προσβλητικό/ ρατσιστικό/ παραπλανητικό κτλ περιεχόμενο εφαρμόζοντας ό,τι ορίζει η συνέλευση